REGULAMIN OBOZU

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE TRENINGOWYM GROUND GAME CAMP

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ground Game Camp jest organizowany w dniach 07-10.03.2024 r. („Obór Treningowy”) przez GGSPORTS SP. Z O. O., UL JEDNOŚCI 38/1, 65-018 ZIELONA GÓRA, NIP: 9292044002 („Organizator”).

 2. Obóz Treningowy odbędzie się w miejscu określonym w Programie Obozu. Ramowy Program dostępny jest na stronie: https://groundgame.camp/ oraz stanowi załącznik do umowy.

 3. Warunkiem udziału w Obozie Treningowym jest dostępność wolnych miejsc oraz zakup miejsca w sklepie groundgame.com

 4. W Obozie Treningowym mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Obozie Treningowym następuje poprzez dokonanie zapłaty za Obóz na stronie sklepu https://groundgame.com.

 6. Zakup miejsca jest możliwy najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem Obozu Treningowego. Po upływie tego terminu dokonanie zakupu jest możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.

 7. Potwierdzenie zakupu miejsca i uczestnictwa w Obozie Treningowym jest wysyłane na adres mailowy osoby zgłaszającej udział po opłacie zakupu („Uczestnik Obozu”). Potwierdzenie stanowi zawarcie umowy między Organizatorem a Uczestnikiem Obozu w świetle przepisów kodeksu cywilnego („Umowa”).

 8. Dokonując zakupu miejsca Uczestnik Obozu:

  1. akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa w Obozie Treningowym,

  2. oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na udział w Obozie Treningowym,

  3. potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej przewidzianej w Programie Obozu.

 9. Każdy Uczestnik Obozu bierze udział w Obozie Treningowym na własną odpowiedzialność i jest świadomy swojego stanu zdrowia. Organizator nie wymaga posiadania aktualnych badań lekarskich i zgody lekarza na udział w zajęciach sportowych.

 10. Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w Obozie Treningowym bez podania powodu, w szczególności w przypadku niedokonania opłaty za udział lub wiedzy o kontuzji Uczestnika Obozu, która uniemożliwi mu bezpieczny udział w zajęciach.

 11. Organizator przekaże dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące Obozu najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem Obozu Treningowego za pośrednictwem platformy społecznościowej Facebook, poczty elektronicznej oraz strony https://groundgame.camp

 12. Uczestnik Obozu organizuje swój dojazd na Obóz Treningowy i powrót we własnym zakresie.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Koszt udziału w Obozie Treningowym wynosi 1390 zł brutto.

 2. Opłata za Obóz Treningowy jest dokonywana przez sklep https://groundgame.com zgodnie z ust. 1.5 niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

 3. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Taką opcję należy zaznaczyć w momencie zakupu miejsca.

 4. Koszt uczestnictwa w Obozie Treningowym obejmuje nocleg, wyżywienie, koszulkę obozową, pakiet suplementów oraz koszty organizacyjne ponoszone przez Organizatora, w tym wynagrodzenie trenerów.

 1. WARUNKI REZYGNACJI

 1. Rezygnację z Obozu Treningowego należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@groundgame.com.

 2. W przypadku rezygnacji z Obozu Treningowego z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku losowego), Organizator ma prawo pobrania (potrącenia) od Uczestnika Obozu kwoty odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych oraz wynagrodzenia za poczynione przygotowania do realizacji Umowy, nie więcej jednak niż:

  1. 50% opłaty uiszczonej za Obóz Treningowy przy rezygnacji od momentu dokonania rezerwacji do 14 dnia przed datą rozpoczęcia Obozu Treningowego;

  2. 100% opłaty uiszczonej za Obóz przy rezygnacji na 14 przed datą rozpoczęcia Obozu.

 3. Organizator dokonuje zwrotu kosztów w terminie 14 dni od dnia przyjęcia rezygnacji wysłanej w sposób określony w ust. 3.1 powyżej na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty lub inny rachunek wskazany przez Uczestnika Obozu w wiadomości informującej o rezygnacji.

 4. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w Obozie Treningowym.

 1. REALIZACJA OBOZU

 1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg Obozu Treningowego zgodnie z Programem Obozu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu Treningowego w przypadku, gdy:

  1. liczba Uczestników jest mniejsza niż 20 osób, a Organizator poinformował o rozwiązaniu umowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Obozu Treningowego, lub;

  2. nie może zrealizować Obozu Treningowego z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, w tym działanie siły wyższej lub działanie osób trzecich, o których zaistnieniu oraz rozwiązaniu Umowy powiadomił Uczestników niezwłocznie przed rozpoczęciem Obozu.

 3. W przypadku określonym w ust. 4.2 lit a Organizator zwróci Uczestnikowi Obozu pełną kwotę zakupu miejsca.

 4. W przypadkach określonych w ust. 4.2 lit b Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Obozu Treningowego.

 5. Jeżeli w czasie trwania Obozu Treningowego Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować niektórych elementów Programu Obozu, zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.

 6. Uczestnik Obozu winien jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa w Obozie Treningowym Ground Game Camp, Programem Obozu oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi Obozu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 7. Uczestnikowi Obozu nie przysługuje zwrot wartości świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania Obozu (np. z powodu wcześniejszego zakończenia udziału, choroby, kontuzji itp.).

 8. Organizator nie sprawuje pieczy nad Uczestnikiem Obozu oraz jego mieniem w trakcie trwania Obozu Treningowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione obiekcie, w którym jest organizowany Obóz Treningowy.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Obozu w czasie wolnym.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące w tym dzieci. 

 11. Uczestnik Obozu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas Obozu Treningowego Organizatorowi i osobom trzecim, w tym obiektowi, w którym jest organizowany Obóz Treningowy.

 12. Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika Obozu z Obozu Treningowego w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w Obozie Treningowym Ground Game Camp lub w przypadku, gdy zachowanie Uczestnika uniemożliwia jego dalszy udział w Obozie Treningowym.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa Uczestnikowi Obozu w Obozie Treningowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia spożywania środków odurzających, dopuszczania się wybryków chuligańskich i zachowań uniemożliwiających prawidłowy przebieg Obozu Treningowego.

 14. Reklamacje w formie pisemnej należy zgłaszać do 14 dni po zakończeniu Obozu Treningowego. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

 15. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług i świadczeń w czasie trwania Obozu Treningowego jest ograniczona do dwukrotności opłaty za Obóz Treningowy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Za poprawność podanych danych osobowych odpowiada w pełni osoba dokonująca zakupu miejsca na Obozie Treningowym / Uczestnik Obozu.

 2. Dane osobowe Uczestnika Obozu są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 3. Dane osobowe podane Uczestnika Obozu są przetwarzane w celu:

  1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze jako administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  4. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  5. marketingowym, o ile osoba dokonująca zakupu miejsca / Uczestnik Obozu wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane:

  1. przez czas trwania umowy;

  2. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;

  3. przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

  4. do momentu wycofania zgody.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak obiekty noclegowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 6. Uczestnik Obozu posiada prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych;

  2. do sprostowania danych,

  3. do usunięcia danych,

  4. do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. do przenoszenia danych,

  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. Uczestnik Obozu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Dane osobowe Uczestnika Obozu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.